Przejdź na stronę główną

 

 

Tytuł pomocy: Intrastat

Spis treści:

Ogólna charakterystyka

Rejestr jest częścią większego pakietu o nazwie MODUŁ UNIJNY. Pozwala na rejestrowanie czynności wwozu i wywozu towarów  na obszar Unii Europejskiej i gromadzenie informacji niezbędnych dla sporządzenia deklaracji INTRASTAT. Umożliwia wykonanie raportu z danych do deklaracji INTRASTAT.
Rejestr może być zasilany danymi wprowadzanymi w trakcie rejestrowania dokumentu wewnątrzunijnego dla potrzeb VAT ( wprowadzanie dokumentu księgowego w FK), rejestrowania dokumentu przychodowego w magazynie  lub bezpośrednio poprzez użycie funkcji Dodaj.

Opis funkcji

Po uruchomieniu funkcji wyświetlany jest wykaz zarejestrowanych czynności wwozu i wywozu towarów na obszar Unii Europejskiej. Użytkownik ma możliwość zadecydowania o tym jakie informacje i w jakiej kolejności będą  wyświetlane na ekranie.Domyślnie pojawiają się: rodzaj czynności (T - wwóz, N - wywóz), data przekroczenia granicy, kody kraju przeznaczenia i pochodzenia, kod towaru i jego opis.
Dostępne funkcje
Zakończ - zakończenie pracy z rejestrem, powrót do głównego menu
Operacje - operacje dodawania, modyfikacji i usuwania danych z rejestru INTRASTAT

Dodaj - po uruchomieniu funkcji pojawi się ekran pozwalający wprowadzić dane niezbędne dla prawidłowego wypełnienia deklaracji INTRASTAT.

Użytkownik podaje następujące informacje:
Rodzaj czynności  - są dwie możliwości: przywóz i wywóz. Informacja musi być podana
NIP UE - dodatkowa informacja nie wymagana przez INTRASTAT. Może służyć dla celów analizy  danych
Symbol dokumentu źródłowego - symbol dokumentu wewnątrzwspólnotowego na podstawie którego wystawiana jest faktura wewnętrzna. Informacja nie wymagana przez INTRASTAT. Pomocna w momencie weryfikacji danych z rejestru;
Data opuszczenia/wprowadzenia na terytorium kraju - data decydująca o okresie w którym czynność przywozu/wywozu zostanie wykazana w deklaracji INTRASTAT. Musi być podana w formacie RR.MM.DD
Kod towaru - kod towaru zgodny z CN. Pod klawiszem F2 dostępny  wykaz kodów towarów, obrót którymi występuje w firmie użytkownika. Wykaz jest tworzony przez użytkownika. Dodając nową pozycję do wykazu podaje się kod ( 8 cyfr), opis towaru oraz uzupełniającą jednostkę miary ( o ile towar wymaga jej podania). Po wpisaniu kodu występującego w wykazie (przepisaniu z listy) system wypełnia pola: opis towaru i uzupełniająca jednostka miary  danymi przyporządkowanymi danemu kodowi; pole musi być wypełnione
Opis towaru  - zwyczajowa nazwa handlowa danego towaru umożliwiająca jego identyfikację. Pole musi być wypełnione
Kod kraju przeznaczenia/wysyłki - dwuliterowy kod kraju UE, pod klawiszem F2 dostępny wykaz  kodów
Kod kraju pochodzenia - dwuliterowy kod kraju, w którym towar został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany. Pole wypełniane jest tylko przy deklaracji wwozu towarów. Pod klawiszem F2 dostępny jest wykaz krajów, z których pochodzą sprowadzane przez firmę użytkownika towary. Wykaz ten jest tworzony przez użytkownika. Dodając nową pozycję do wykazu podaje się kod kraju i jego nazwę
Kod rodzaju dostawy - trzyznakowy kod dostawy. Pod klawiszem F2 dostępna jest lista  kodów. Pole musi być wypełnione
Kod rodzaju transportu  - jednoznakowy kod transportu. Pod klawiszem F2 dostępna jest lista  kodów. Pole musi być wypełnione
Kod transakcji - dwuznakowy kod transakcji. Pod klawiszem F2 dostępna jest lista  kodów. Pole musi być wypełnione
Masa netto w kg - masa towaru w pełnych kg,
Ilość w dodatkowej jednostce - pole wypełniane tylko w przypadku towarów wymagających podania tej ilości. Ilość podawana jest w liczbach całkowitych
Jednostka - uzupełniająca jednostka miary. Pole wypełniane jest tylko w przypadku towarów wymagających tego
Wartość faktury w PLN - wartość faktury netto  podawana w zaokrągleniu do pełnych złotych
Wartość statystyczna w PLN - wartość statystyczna  podawana w zaokragleniu do pełnych złotych
Dostępne funkcje:

Dalej - zaakceptowanie podanych danych, zapisanie ich do bazy  i powrót do wykazu czynności wwozu i wywozu towarów na obszar UE.
Zrezygnuj - powrót do wykazu czynności wwozu i wywozu na obszar UE bez zapamiętania wprowadzonych danych

 

Zmień -  funkcja  umożliwia zmianę danych bieżącej (podświetlonej) operacji  wwozu/wywozu towaru na obszar UE.

Po jej uruchomieniu pojawia się ekran opisany  w funkcji Dodaj.  Przycisk  Dalej powoduje zapamiętanie zmian i powrót do wykazu czynności, przycisk Zrezygnuj - powrót do wykazu czynności bez zmodyfikowania danych.

Usuń - funkcja umożliwia usunięcie bieżacej (podświetlonej) operacji wwozu/wywozu towaru. Program domaga się potwierdzenia podjętej decyzji.

Znajdź - Grupa funkcji ułatwiających  wyszukanie w rejestrze czynności spełniającej podany warunek

Znajdź- należy podać warunek, który powinna spełniać szukana czynność.Może być to warunek złożony. System ustawi się na  pierwszej czynności spełniającej podany warunek
Znajdź następny - system odszuka kolejną czynność spełniającą warunek podany w funkcji Znajdź
Ustaw filtr- system wyświetli tylko te czynności, które spełniają podany warunek

DrukujFunkcja pozwala na wydrukowanie zestawienia obejmującego informacje o czynnościach wywozu/wwozu towarów na obszar UE w wybranym okresie.

W funkcję został wbudowany kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych.

Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran pozwalający na wybranie okresu, którego wydruk ma dotyczyć, a także kolejności prezentowania czynności  i sposobu ich grupowania 

Wykonanie raportu podzielono na dwa etapy:

1. Zdefiniowanie układu kolumn

2. Wykonanie wydruku

Definiowanie kolumn raportu 

Tworzenie szablonu raportu odbywa się przy pomocy kreatora raportów uruchamianego funkcją Kolumny. Sposób definiowania  raportu  opisano dokładniej  w  rozdziale  Kreator  raportów

Wykonanie wydruku
Po uruchomieniu funkcji Drukuj wyświetlany jest dialog umożliwiający wybranie danych uwzględnianych przy tworzeniu zestawienia. Użytkownik podaje:
zakres -  należy podać daty początkową i końcową analizowanego okresu w formacie RR.MM.DD. Powinny należeć do bieżącego roku obrotowego. W przypadku nie podania  okresu przyjmowany jest cały rok obrotowy.
warunek - możliwość podania złożonego warunku. Zakres analizowanych czynności zostanie zawężony do tych, które spełniają warunek. Podany warunek uwzględniany jest tylko w przypadku drukowania za pomocą funkcji Wydruk według warunku
kolejność drukowania - Można wskazać sposób sortowania danych na wydruku. W polu drukuj wg: podaje się identyfikator kolumny, wg której dane zostaną posortowane. Pod klawiszem F2 wyświetlany jest wykaz dostępnych identyfikatorów kolumn. Po wybraniu identyfikatora wyświetlany jest opis kolumny, będący równocześnie opisem sortowania. Nie ma znaczenia czy wybrana kolumna jest wykorzystywana w wybranym szablonie wydruku.
porządek drukowania  - możliwość zadecydowania czy dane w wybranej kolumnie mają być posortowane rosnąco czy malejąco. Dane ustawiane są w porządku alfanumerycznym. Szczególne znaczenie dla potrzeb wypelniania deklaracji INTRASTAT ma porządek  grupa ( towar&warunki dostawy). Pozwala na posortowanie danych wg złożonego klucza:  kod towaru& rodzaj czynności & kod kraju przeznaczenia & kod dostawy & kod transportu & kod kraju pochodzenia i ułatwia uzyskanie skomasowanych danych dotyczących danego towaru w analizowanym okresie.
grupować - możliwość zadecydowania, czy mają być grupowane czynności o tej samej zawartości kolumny sortowania. Zaznaczenie tak powoduje podzielenie raportu na sekcje dotyczące poszczególnych wartości w kolumnie sortowania, po każdej sekcji drukowane  jest jej podsumowanie.

W przypadku sortowania wg  grupa - do poszczególnych pozycji deklaracji INTRASTAT w pola 17 (masa netto), 18 (ilość  w jednostce uzupełniającej), 19 (wartość fakturowa) i 20 (wartość statystyczna) należy przepisać podsumowania grup ( komasowanie danych)
Zaznaczenie nie - powoduje wydrukowanie ciągłego raportu.
Niezależnie od wybranego wariantu na końcu raportu drukowane jest ogólne podsumowanie

Utworzone układy kolumn są przechowywane przez system. Aby wydrukować raport oparty o wybrany układ kolumn nalezy uruchomić funkcję Kolumny i wybrać z listy układów właściwy  szablon.
Dostępne funkcje:
Wydruk według przedziału - wydrukowanie raportu i powrót do listy czynności wwozu/wywozu towarów. W trakcie drukowania nie jest uwzględniany złożony warunek podany w opcji Warunek
Wydruk według warunku - wydrukowanie raportu i powrót do listy wwozu/wywozu towarów. W trakcie drukowania uwzględniany jest złożony warunek podany w opcji Warunek
Zrezygnuj
- powrót do listy wwozu/wywozu towarów bez wykonania wydruku